Schooldocumenten

In onze jaarlijkse schoolgids beschrijven we de wijze waarop we ons onderwijs vorm en inhoud geven.​In de schoolgids geven we ook aan waar we aan werken en wat de resultaten zijn.

Jaarlijks wordt in overleg met de medezeggenschapsraad een vakantierooster vastgesteld. Hierbij volgen we zoveel mogelijk het advies van het Brabantse Overleg Vakanties (BOV). In dit overzicht vind je ook de studiedagen van het team.

Iedere basisschool heeft een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin beschrijven we op welke wijze we (extra) zorg en ondersteuning aan kinderen bieden.

Privacy

Op De Ruimte en binnen ons schoolbestuur PlatOO hebben we de privacy van kinderen, ouders en medewerkers volgens de wetgeving binnen de AVG geregeld. In de onderstaande documenten beschrijven we op welke wijze we met gegevens van ouders en leerlingen omgaan.