Sterrenschool De Ruimte

Sterrenscholen zijn ontstaan omdat een groep ouders zich vanaf ongeveer 2010 afvraagt of het basisonderwijs nog wel voldoet aan de omstandigheden en vereisten van deze tijd. De ontwikkeling van kennis gaat heel snel, informatie komt op verschillende manieren op ons af en de kwaliteit van die informatie is niet altijd hoog. Wat moeten kinderen dan leren en op welke manieren ondersteunen basisscholen dat leren? 
Daarvoor wordt met vijf pijlers gewerkt die iedere school op eigen manier invult.  ​​​​

A. een sterrenschool verzorgt een goede kennisbasis
De Ruimte besteedt veel aandacht aan de brede ontwikkeling van kinderen. Naast onderwijs in de basisvakken taal, rekenen, schrijven en lezen vinden we expressie (tekenen, handenarbeid, toneel, dans en drama), lichamelijke ontwikkeling (sport en bewegen), oriëntatie op de wereld (thematisch werken) van belang. We gebruiken actuele didactieken, zoals expliciete directe instructie, close reading en procesgerichte didactiek. 

B. Maatwerk voor ieder kind
Kinderen leren op een eigen manier. Er zijn grote verschillen in het leren van kinderen. Sommigen leren bijvoorbeeld goed door een voorbeeld te zien, een video te bekijken, een schema te bekijken, samen te werken, alleen te werken, met materialen te werken, te tekenen, te experimenteren of door een geschreven instructie te volgen. Kinderen ontdekken gaandeweg welke leerstijl bij hen past en gaan daar meer van doen. Ook merken ze dat die leerstijl niet bij elke opdracht helpend is. 

C. Kinderen leren in één klimaat
Om tot leren te komen is een goed pedagogisch klimaat belangrijk. Daarom besteden we iedere dag aandacht aan het welzijn van kinderen. 
Het team heeft de instrumenten afgestemd die ons helpen om hierover met kinderen in gesprek te zijn. Ook met de kinderopvang is deze werkwijze afgestemd. 

D. Binding met de buurt
Leren de je niet alleen op school. In de omgeving ligt een rijkdom aan leersituaties. Daarom is het van belang om die omgeving aktief op te zoeken of deze de school in te halen. 

E. Het hele jaar open? 
De basisschool en kinderopvang samen bieden ruime mogelijkheden voor onderwijs en opvang. De school hanteert een lesmodel met vijf gelijke dagen. Verder is er een normaal vakantierooster. Verdere flexibilisering van onderwijstijd, door bv. zomerschool, verlengde schooldag of onderwijs tijdens vakantie is momenteel niet mogelijk.