Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit twee gekozen ouderleden en twee personeelsleden. De MR geeft de directie, gevraagd en ongevraagd instemming en advies over beleidsmatige schoolzaken. In het MR-reglement is vastgelegd over welke aangelegenheden de MR instemmingsrecht en adviesrecht heeft. De vergaderingen zijn openbaar.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraden van de verschillende PlatOO-scholen zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De scholen zijn vertegenwoordigd door ouders en personeelsleden. In de GMR wordt op basis van het GMR-reglement door het College van Bestuur advies of instemming gevraagd op nieuw beleid en legt het College van Bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid.