Sterrenschool in ontwikkeling

Basisschool de Ruimte is een sterrenschool. 

Aan onderstaande vijf pijlers werken we. 

1. Ruime openingstijden
De Ruimte werkt met een vijf gelijke dagen model. Alle kinderen hebben een basisprogramma dat om 08.30 begint. Om 14.15 uur eindigt het lesprogramma. 
Iedere kan ouder kan kiezen voor een uitbreiding van de lestijden. Deze uitbreiding wordt tijdens het schooljaar gcompenseerd in hele verlofdagen. Bij een uitbreiding van een half uur zijn er vijf compensatiedagen. Bij een uitbreiding van twee keer een half uur zijn er tien compensatiedagen. De aanvragen worden jaarlijks voor aanvang van de zomervakantie bij de directeur gedaan. 

2. Kinderen leren in één klimaat

In een integraal kindcentrum gaan onderwijs en opvang hand in hand. Het is dan wel belangrijk dat kinderen op een zelfde manier begeleid worden. Samen met Korein kinderplein werken we aan een prettig pedagogisch klimaat. 

3. Maatwerk voor ieder kind
Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, tempo, leerstijl en belangstelling. We zorgen ervoor dat ons onderwijs is afgestemd op het kind.  
Ieder kind heeft daardoor als het ware zijn eigen leerweg. De structuur die we in het onderwijsprogramma bieden is op de hele klas afgestemd. In het maatwerk bieden we aanpassingen voor het individuele kind. 

4. Nadruk op rekenen, taal en lezen
Kinderen leren vanuit verschillende vakken. We benadrukken de totale ontwikkeling. Dit betekent aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden.
- cognitieve ontwikkeling (kennis en vaardigheden)
- sociaal- emotionele ontwikkeling
- creativiteitsontwikkeling
- motorische ontwikkeling
- zelfstandigheidsontwikkeling

De vaardigheid in rekenen, taal en lezen bepalen voor een belangrijk deel een succesvolle aansluiting op vervolgonderwijs. Daarom leggen we de nadruk op deze vakken. 

5. Binding met de buurt
De sterrenschool vervult een spilfunctie in de buurt. Het is de plek waar verschillende generaties, wijken, verenigingen en instellingen elkaar ontmoeten. De school stelt faciliteiten beschikbaar voor deze ontmoeting. 

Meer informatie over de sterrenschool?
zie: tabblad links