Sterrenschool in ontwikkeling

Basisschool de Ruimte ontwikkelt zich tot sterrenschool. 

Aan onderstaande vijf pijlers werken we. 

1. Ruime openingstijden
Binnen de mogelijkheden die in wet en regelgeving zijn vastgelegd zoekt het team naar mogelijkheden om in te spelen op behoeften van kinderen en ouders. 
Hierdoor ontstaan wellicht nieuwe mogelijkheden en inzichten die ons helpen meer balans te krijgen in leren, werken en verzorgen. 

2. Kinderen leren in één klimaat
In een integraal kindcentrum gaan onderwijs en opvang hand in hand. Het is dan wel belangrijk dat kinderen op een zelfde manier begeleid worden. Samen met Korein kinderplein werken we aan een prettig pedagogisch klimaat. 

3. Maatwerk voor ieder kind
Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, tempo, leerstijl en belangstelling. We zorgen ervoor dat ons onderwijs is afgestemd op het kind.  
Ieder kind heeft daardoor als het ware zijn eigen leerweg. 

4. Nadruk op rekenen, taal en lezen
Kinderen leren vanuit verschillende vakken. We benadrukken de totale ontwikkeling. Dit betekent aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden.
- cognitieve ontwikkeling (kennis en vaardigheden)
- sociaal- emotionele ontwikkeling
- creativiteitsontwikkeling
- motorische ontwikkeling
- zelfstandigheidsontwikkeling

De vaardigheid in rekenen, taal en lezen bepalen voor een belangrijk deel een succesvolle aansluiting op vervolgonderwijs. Daarom leggen we de nadruk op deze vakken. 

5. Binding met de buurt
De sterrenschool vervult een spilfunctie in de buurt. Het is de plek waar verschillende generaties, wijken, verenigingen en instellingen elkaar ontmoeten. De school stelt faciliteiten beschikbaar voor deze ontmoeting. 

Meer informatie over de sterrenschool?
zie: tabblad links